บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565    รุ่นที่ 26

เรื่อง

ผู้จัดทำ
การพัฒนาการบริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานองจอก
Service Development of The Bangkok Land Office, Nong Chok Branch
นายพลกฤต  ทรงอมรวรรณ

ศึกษาอัตลักษณ์และการสร้างเครือข่ายชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
A Study Of Identity And The Community Network Building Of Herbal In Ban Dong-Bang Subdistrick Muang District Prachinburi Province
นางสาววฤณดา  วัฒนาทรนิติ


การจัดการเชิงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาบ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Collaborative Management of Government, Private Sector and People in solving Problems in The Baansingha Doll Handicraft Group Baansingha Sub District, Photharam District, Ratchaburi Province
นางสาวธนชัญญา  ตอบเก่ง
การนำโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรสวนยางไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา โครงการประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง ตำบลแก่งหางแมว  อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
Implementation of The Project to Solve Problems for Rubber Plantation Farmers
 : A Case Study of The Rubber Plantation Farmer Income Insurance Project  Kaeng Hang Maeo Subdistrict  Kaeng Hang Maeo District  Chanthaburi Province
นายอัครชัย  วิชุวงษ์
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษา รพ.สต.บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
Transferring Mission of Tambon Health Promoting Hospital to the Local Administrative Organization in Pathumthani Province : A Case Study of Buengyitho Subdistric Health Promotion Hospital
นางอรพรรณโยธา  สมุทรการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิ ของชุมชน บ้านหนองมื้อ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
Network Management to Solve Farmers' Problems in Jasmine Rice Production of Ban Nong Mue Community, Ta Khong Subdistrict, Sangkha District, Surin Province
นางสาวจารุรินทร์  แก้วหลวงการจัดการเชิงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.ไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Public Sector Cooperation Management Private Sector and The Public Sector of The Salted Egg Community Enterprise Group, Chaiya Volunteer, Lamet Subdistrict, Chaiya District, Surat Thani Province
นางสาวปุณณดา  อิษยาสกุลพร
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
Problem and Guideline for Development of Thai Women Empowerment Funds in Bang Pla Ma District Suphanburi Province
นางสาวศุภิสรา  บวรวงศ์พิทักษ์


การจัดการเชิงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชนเกาะล้านเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน
Public Private and Third Sector Collaboration Management towards Sustainable Eco-tourism Development in Koh Laan
พ.จ.อ.อุทิศชาติ  ชำนาญปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน ในเขตตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Affecting People's Participation In Plastic Waste Management In Communities of Bang Nam Phueng Subdistrict, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province
นางสาวนรีกานต์  ผลภิญโญการให้บริการงานทะเบียนราษฎรตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา กลุ่มงานทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Civil Registration Service under The Principles of Good Governance : A Case Study of Civil Registration Group, Registration Department, Bang Khen District Office Bangkok
นางสาวน้ำทิพย์  กุลอำนวยชัยการสร้างเครือข่ายป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนใต้สะพานโซน 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร                                                                                                Building A Network for Fire Prevention and Suppression of Communities under The Bridge Zone 1 Thung Khru Subdistrict, Thung Khru District, Bangkok นายเดโชวัต  ด้วงเอียดการบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
Fire Management of the Bangkok Disaster Prevention Mitigation Bureau
นางณภัทร  เรืองจรัส

ผลกระทบจากการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ท่าเทียบเรือบ้านยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง    จังหวัดภูเก็ต
Impact of Management for Development of Ban Yamu Port, Pa Khlok Subdistrict, Thalang District, Phuket Province
นายวัชรพล   สำเภารัตน์


การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
The Application of Good Governance In The Administration of the Anti-Corruption Operation Center Anti-Money Laundering Office
นางสาวนัชชา  ศุภฤกษ์โอฬารหลักการบริหารกับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มข้าวเม่าบ้านคอนศรี             ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Manangment Principles with Appoach to Develop Community Enterrise : A Case Study of Pounded Unripe Rice Group in Baankronsri, Khonsawan Subdistrict, Wanon Niwat District, Sakhon Nakhon Province
นายรัตนพล  หอมสมบัติ
บทบาทภาครัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใต้เขตทางพิเศษ : กรณีศึกษา สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
The Role of Government and The Development of Quality of Life In Communities under The Expressway Area : Baan Mankong Kanlayanamit Housing Cooperative Limited, Bang Sue District, Bangkok
นายธงไชย  อ่วมเรืองศรี
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา    กลุ่มประมงเรือเล็ก ในชุมชนบ้านหนองแฟบ  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Management of Marine And Coastal Resources Sustainable Community Participation Form : A Case Study of Small Boat Fisheries Group in Ban Nong Fab Community, Map Ta Phut Subdistrict, Mueang District, Rayong Province
นายอดิเทพ  บูรพา
แนวทางการพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลัง : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านฉาง   อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Guidelines for Development of Cassava Processing: A Case Study of Community Enterprise Groups in Ban Chang Subdistrict, Ban Chang District, Rayong Province
นางสาวปวิตรา   เกตุสุริยาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Barriers in Personnel Management Of Local Government Organizations : Case Study of Konkaew Subdistrict Administrative Organization Khlong Khuean District Chachoengsao Province
นายณัฏฐ์วรัชญ์  ปาสาเนย์แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนทุเรียน : กรณีศึกษา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Guidelines for Developing Community Enterprise Management Durian Farmer
Case Study, Wiang Sa District Suratthani Province
นายนันทวัชร์  กูลเกื้อศิประไพปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษา : อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Factors Affecting the Outstanding Debt of Thai Women Empowerment Funds : A Case Study of Bang Khon Thi District, Samut Songkhram Province
นางสาวอัญชุลี   ขวัญอ่อนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาช่อนแม่ลา ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
Community Enterprise Group Management : A Case Study of Plaeng Yai Pla Chon Mae La Community Enterprise Group, Mae La Sub-District, Bang Rachan District Singburi Province
นางสาวปาริชาต  อ่อนนุ่มเเนวทางการเเก้ปัญหาด้านสิทธิสถานะบุคคลของ เครือข่ายการเเก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Guidelines to Solve the Status Problem On Thai Nationality to Stateless Perpons In Network  Prachuap Khiri Khan Province
นายโซไอซ์  ปาทานปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Factors Influencing the People's Behavior on Solid Waste Management in the Municipalities Nongplalai Sub-District,Banglamung District,Chonburi Province
นางสาวนัชชอร  ภมรวิรัชต์การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการขจัดความยากจน : กรณีศึกษาตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
Developing Collaboration Network Model of the Poverty Eradication : A Case Study of Lat Yai Subdistrict, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram Province
นางสาวสุธิพร  พลชัยการจัดการคุณภาพชีวิตของคุณแม่วัยใส : กรณีศึกษา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Quality of Life Management of Young Mothers for Community Development in Mahachai Subdistrict, Mueang District Sustainable Samut Sakhon Province
นางสาวณตฤณ  หงษ์สามสิบเจ็ด


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
Factors Influencing Decision-Making in Electing House Representatives among People Living in Chaiyaphum Province
นางสาววรัญญา  ศรสุราษฎร์


การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน : กรณีศึกษา สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1  
Participation of Probation Volunteers in Rehabilitation of Drug Offense  Community : A Case Study of  Bangkok Probation Office 1
นายภาณุพงศ์  จรรยาการจัดการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
Management of the Center For Mangrove Conservation and Ecotourism : A Case Study of Khlong Khon Subdistrict, Samut Songkhram Province
นางสาวสุภาพร  ศิริคำหอมมาตรการและแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก "นโยบายกัญชาเสรี" ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  จังหวัดปทุมธานี
Protection Measures And Guideline From the Effect of the "Free Cannabis Policy"  in Education Institutions under Rangsit Municipality,Pathum Thani Province
นางราตรี  เที่ยงตรงกิจความสัมพันธ์ของจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีกับธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Relationship of Good Public Administration Ethics And Good Governance in Local Administration of Don Subdistrict Administrative Organization Pak Thong Chai District Nakhon Ratchasima Province
นางสาวพิมพ์วาณี  ถมจังหรีดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน : กรณีศึกษา กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
Guidelines for Improving Internal Management Efficiency : Case Study, Planning Division, Department of Groundwater Resources Ministry of Natural Resources and Environment
นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณพรมการสื่อสารกับการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดจันทบุรี
Communicating with Election Decisions Members of The House Of Representatives of The Voters in Chanthaburi Province
นายปริญญา  เจริญถ่องแท้


ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการขยะของประชาชนในเขตชุมชนบางแก้ว เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
Factor in Grabage Management of People in Bang Kaeo Community, Mueang Ang Thong  Municipality, Ang Thong Province
นางสาวฉันทพิชญา  อุ่นรอดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด
Approach for Human Resource of Division of Human Resource Management, Office of The Attorney General
นางสาวสาวิตรี  อินธุโสภณ


การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา การทอผ้าของชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
Knowledge Management of Local Wisdom, : Case Study  Weaving of Lao Krang Cultural Community of Ban Kut Chok Nong Ma Mong District Chainat Province
นางสาววรรณนภา  หนูขาวกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านการบริการและการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565
Process for Solving Complaints about Service and Administration Of Government Agencies Nong La Lok Subdistrict Administrative Organization Ban Khai District, Rayong Province, Fiscal Year 2022
นางสาวจิตตราภรณ์  มหาพรมแนวทางส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Guidelines to Promote The Use of Good Governance in The Administration of Local Government Organizations Administrative Organization : A Case Study of In Buri Subdistrict Administrative Organization In Buri District, Sing Buri
นายภาณุ  พัฒน์ระวังด่าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
Factors Affecting Organizational Commitment of Employee of The Forest Plantation Promotion Office
นางสาวจิรประภา  ดีงามเลิศ


กระบวนการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี
Anti-Corruption Process in Cooperative Operations Cooperative Promotion Department Ministry of Agriculture And Cooperatives : Case Study of Cooperatives in Chonburi Provincial Cooperative
นายนิติพงษ์  สาระพัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี 
Factors Effecting Implentation of Saraburi Farmers Council Office
นายวีระชัย  ไหมทอง

การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของสำนักงาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Revenue Collection Development of Wangthonglang District Office Bangkok
นางสาวอัจฉราภรณ์  พิมพ์ประเสริฐ

บทบาทสตรีในการบริหารจัดการวิสหกิจชุมชน เพื่อสังคมวานีตา : กรณีศึกษา กลุ่มวานีตา
The Role of Women in Wanita Community Enterprise
นายอัมรัน  สาลี 

แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
Guidelines for Enhancing the Efficiency of Supplies Work Management, Governor’s Office of Pathum Thani Province
นายกิตติศักดิ์  กิจบำรุง


การวิเคราะห์ความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านหนองกอง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
An Analysis of Sufficiency Economy Village Success Factor : A Case Study of Baan Nhong Kong Tombon Khea Wong Phra Phutthabat District,Saraburi Province
นางสาวชมัยภรณ์  วนวาสีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
A Study of Participatory Waste Management in Koh Samet Area, Phe Subdistrict, Mueang Rayong District, Rayong Province
นายอัครวัฒน์   กิจกุศลทรัพย์


 

บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566    รุ่นที่ 27

เรื่อง

ผู้จัดทำ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ (SDGs Localization) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
Driving the Sustainable Development Goals at the local level (SDGs Localization) of the Department of Local Administration, Ministry of Interior
นายมุดดัซซีร สลาตาโซะการศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
A study of community enterprise management of Suan Chansri Farmer Housewives Group. Ban Koh Subdistrict, Phrom Khiri District. Nakhon Si Thammarat Province
นางสาววรรณกานต์      แก้วจำรัสการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ไร้แผ่นดิน กรณีศึกษา หมู่ที่สอง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Municipal Solid Waste Management in Offshore Area: A Case Study of Village No.2, Bang Chan Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province, Thailand
นางสาวศรีสกุล โกมลโรจน์


เครือข่ายการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Network for promoting education for children and youth in Khlong Toei Community, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok
นายมนัสชัย เก่งการช่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Public participation in community development, Khlong Ha Subdistrict, Khlong Luang District Pathum Thani Province
นายอัจฉริยพล เกียรติกิตติธัช


การจัดการปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษา ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
Drought management in agricultural areas: A case study of Ban Tok Sub-district, Mueang District, Phetchabun Province
นางสาวอัจฉริยา พุฒตรง


การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Land and Buildings Tax Collection : A Case of Non - access Public Ways According to Land and Buildings Tax Act B.E. 2562
นางสาวณฐคณา สาระการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
Caring for the  elderly of Bangpakong Phromtheprangsan Subdistrict  Municipality, Bangpakong Subdistrict, Bangpakong District, Chachoengsao Province
นายพรรณเชษฐ์ อินทร์ประเสริฐความต้องการสวัสดิการกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
The needs of welfare and efficiency in the performance of duties: A case study of the Air Operations Control Command, Royal Thai Airforce, Ministry of Defense
พ.อ.อ.พีรยุทธ งามขึมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
Organizing advertisements in public places or public ways of plutaluang Subdistrict Adiministrative Organization, Sattahip District, Chonburi Province
นายชาทิตย์ คำช่วงการบริหารจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Flood management: A case study of Thung Song Municipality, Nakhon Si Thammarat Province
นางสาวกัญญนิตย์ จงคง

คุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
The Quality of Public Services of Ban Ped Subdistrict Municipality Mueang Khon Kaen District Khon Kaen
นางสาวกัญลักษณ์ สังข์ช่วย


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในชุมชนวัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Factors affecting participation in solving garbage problems in the community of Wat Wimuttayaram, Bang O Subdistrict, Bang Phlat District, Bangkok
พระวรวิทย์ จุฑาเทพบทบาทในการพัฒนาสังคมของพระพยอม กลฺยาโณ 
The role of Phra Phayom Kalyano in social development.
พระมหาภัทรพงษ์ มั่งคั่ง

การพัฒนาพระภิกษุและสามเณรของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุทัศน์ ตามแนวการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
Development of monks and novices of the Phrapariyattidhamma School at Suthat Temple According to the guidelines for bringing policy into practice
พระมหาปรมะชัช เจนใจการดำเนินงานเพื่อสังคมของฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กรณีศึกษา การบริหารการจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
Social operations of the Welfare Education Department. Case study: Management of the Sunday Buddhist Study Center. Wat Suthat Thepwararam Bangkok
พระมหานพรัตน์ สุริยะวงค์การศึกษาการบริหารจัดการสาธารณภัย ประเภท วาตภัย ในพื้นที่ อบต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย  A study ofstormwaterdisaster  management inthe area of SangkhomSubdistrictAdministrativeOrganization, SangkhomDistrict, NongKhai Province. นายพิศุทธิ์ธรรม คล้ายทอง


การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Development the quality of life of the elderly Sam Wa Tawan Tok Subdistrict ,Khlong Sam Wa District, Bangkok Province
นางสาวธมนวรรณ อุดมศรี


การศึกษาการบริหารเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลอ้อมใหญ่ สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านอ้อมใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
A study of management Village and urban community fund network in Omyai Subdistrict. Ban Omyai model community financial institution, Village No. 8, Omyai Subdistrict Sampran District, Nakhonpathom Province
นายกันภัทร  นาเอี่ยม
การปรับตัวของเกษตรกรสวนมะพร้าวในเชิงเศรษฐกิจกรณีศึกษาตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
Economic adjustment of coconut plantation farmers, a case study of Khlong Khen Subdistrict. Mueang District, Samut Songkhram Province
นายภาคภูมิ ยาวงศ์การเพิ่มช่องทางการสื่อสารการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังผู้เสียภาษี ของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Increasing communication channels for land and building tax assessments to taxpayers. Lam Sam Kaeo Municipality, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province
นางสาวธนัชพร รุ่งโรจน์ปัจจัยค้ำจุนของหัวหน้างานที่มีผลต่อการรักษาบุคลากรในหน่วยงาน กรณีศึกษา สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Performance of Supervisor to Preserve Personnel in the Organization A Case Study of the Office of the Permanent Secretary, Bangkok
นางสาวปัทวดี พรวีรกุลแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะหลักให้กับบุคลากร กลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Guidelines to Enhance Core Competencies in Strategy Development and Management Group, Strategy and Planning Division, Department of Disease Control, Ministry of Public Health
นางสาวเอมมิกา กฤษณะโยธินนวัตกรรมในการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Innovation in providing legal consultation and opinions by the Legal Affairs Division, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health.
นายชัยโชค สุนัยการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
The Development Of Administrative Systems With Electronic Government : A Case Study Of Khaomaikaew Subdistrict Administrative Organization, Banglamung District, Chonburi Province
นางปิยลักษณ์ แก้วสีหาพฤติกรรมในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Behavior in voting in the election of members of the Bangkok Metropolitan Council. of eligible voters in the Nang Chok district Bangkok
นายจตุรงค์ ศรีสุมลความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Collaboration of Network Partners in Solid Waste Management Kho Tao Subdistrict Municipality, Koh Phangan District, Surat Thani Province)
นางสาวเบญจวรรณ    รักษ์ณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตสายไหมกรณีศึกษา ชุมชนสายไหมวิลล่า ม.1 ซอยสายไหม 77 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Solid waste management of Sai Mai District Office, case study Sai Mai Villa Community, Village No. 1, Soi Sai Mai 77, Sai Mai Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok
นายฐิติกร แก้วบุตรดีการบริหารการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Development Procurement Management A Case Of Ban Song Subdistrict Municipality, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province
นายวัชรพล สาตรพันธุ์


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Public Participation In Developing  Phadungphan Phatthana Community, Nong Chok District, Bangkok
นายมารุต มะมา


การจัดการขยะเชิงความร่วมมือในพื้นที่ชุมชนบ้านช่องไม้ดำ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
Collaborative waste management of Banchongmaidum, Klonghin Subdistrict, Ao Lok District,  Krabi Province
นายธัญยธรณ์ บูระเพ็ง


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
Public participation in the preparation of the local development plan of Khlong Thom Tai Subdistrict Municipality. Khlong Thom District Krabi Province
นางสาวโชษิตา ทองคงประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
effectiveness of public services of Bang Muang Subdistrict Administrative Organization Takua Pa District, Phang Nga Province
นายพงศกร หันช่อ


การนำนโยบายถังขยะเปียกลดโลกร้อนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Implementation of National Food Waste Management Policy in the area of Amphawa Subdistrict Municipality Amphawa District Samut Songkhram Province
นายคชาธาร นัคราเรืองการจัดการปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
Wild Elephant Ploblems Management in Nongyai Ditrict Chonburi Province
นายณภัทร เล็กคุณา

การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนหมู่บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Community ecotourism management of Namchuang village Bo Pak Suddistrict Chat Trakan District Phitanulokอ Province
นางสาวชโรชัย ชัยวิลาศ


การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลพื้นที่เกาะญวน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  Wastewater And Sewage Management  Ko Ywan area Nakhon Sawanoak Subdistrict Mueang District Nakhon Sawan Province นางสาวแสงจันทร์ แก้วเต็ม


การลับลอบทิ้งขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลด่านสำโรง  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
Illegal dumping of garbage in Dan Samrong Subdistrict Municipality, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province
นายกันตพัฒน์ โพธิ์ศรีทอง


ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทยกับการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้มีอิทธิพล
Thai Local Government Officials And Providing Benefits To Influential People
นายณัฐพงศ์ นุ่นวิเชียร

การส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Promoting tourism in Koh Kret Subdistrict Pak Kret District Nonthaburi Province
นางสาววลัยพร แสงทิพย์

ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
Cooperation in solving water shortage problems of Magnolia Sirindhorniae Forest Sub Champa Subdistrict, Tha Luang District, Lopburi Province.
นางสาวฐิติรัตน์ เกิดศิริ


การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
Promotion volunteers for social development and human security Dong Lan Subdistrict Mueang Roi Et District Roi Et Province
นางสาวณิชาภา กำลังดีการบริหารทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษา บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดลพบุรี
Human Resource Management, Case Study Of B.Food Product International Company Limited, Lopburi Province
ร.ต.ท.กฤตินันท์ บัวมาศ


การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
Development of the Ban Bang Ta Phaen wather hyacinth weaving professional group Mueang Ang Thong District, Ang Thong Province
นายวงศกร วังวล


การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Development of a natural Thai beekeeping community enterprise, Ban Sai Hong, Khuan Krot Subdistrict, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province
นายวุฒิภัทร รัตนพันธ์การสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของชาวนาในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
Raising Agricultural Income from Carbon Credit Trading: A Case Study of  Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province
นายวรพจน์ หิ้งทอง


   

 

บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563      รุ่นที่ 24

1. การจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Educational  management  affecting  educational  quality  of  Child  Development  Centers  Under  Phla Sub -district  Municipality , Ban  Chang  District , Rayong Province :: จัดทำโดย  นางสาวสุธิรา     พัดชา

2. 
ความสำเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
The Success in Financial Management of Angsila Municipality, Mueang District, Chon Buri Province : จัดทำโดย นางสาวมนสิการ พงษ์พันธ์

3. 
ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Management potential Flooding in the Khlongluang Town Municipality Pathumthani Province : จัดทำโดย  นายคมเพชร  แก้วทองคำ

4. 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านทางสาย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Developing the capacity of community - based tourism in Ban Thang Sai, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province :: จัดทำโดย นางสาวเนตรนภา  ลำดับพงศ์

5. 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 70 ไร่ พื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Community participation in fire prevention and mitigation, 70 Rai Community, Klongteui, Bangkok : จัดทำโดย นางสาวธันย์ชนก  ศรีเมือง

6. 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนผ่านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
The political participation in the community of The Local coffeehouse forum in Pak Nakhon sub-district municipality, Mueang district, Nakhon Srithammarat Province :: จัดทำโดย  นายเอกลักษณ์   ช่อผูก

7. 
การพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์การผลิตตำบลบางแตน:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
The Development of the Network of Sajja Group, Saving the Production of Bang Tan Subdistrict, Ban Sang District Prachinburi Province : จัดทำโดย  นายเมธาสิทธิ์  อุดมศิริพันธุ์

8.  ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร   The Grievance Center's Complaint Handling Efficiency Office of the Permanent Secretary, Bangkok  : จัดทำโดย นายสุรเชษฐ์  จันเติบ

9. 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Quality of Work life of Personnel at Bang Phra Subdistrict Adminitrative Organization Mueang Chachoengsao District Chachoengsao Province : จัดทำโดย นางสาวสิริมา  อุทรส

10.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
Problems and Obstacles of Revenue Collection in Chachoengsao Municipality  : จัดทำโดย นางสาวน้ำผึ้ง  บุญขาว

11. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล นางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Administrative Problems and Obstacles Of Nangthakian Sub-District Administrative Organization, Muang District, Samutsongkhram Province : จัดทำโดย นายพนา   พันพิจิตร์

12. กลยุทธ์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
The Participation of Waste Management Strategy for Community in Laemyai Sub-District Administrative Organization, Samutsongkhram Province : จัดทำโดย นางสาวเบญจมาศ  ศรีฤทธิเดช


13. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
Life Quality Development of Aging in Bangpleenoi Sub-district Municipality, Bangbo district, Samutprakarn Province : จัดทำโดย นางสาววรรณธนา  รัตนานุกูล

14.  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
Problems and Human Development Approach Of Bangplinoi Sub-District, Bangbo District, Samutprakan Province : จัดทำโดย นางสาวนันทนา จั่นแจ้ง

15. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Human Resource Development for Supporting Information Technology Systems: A case study of Ban song subdistrict municipality,
PhanomSarakham District, Chachoengsao  : จัดทำโดย นายนิกร  บุญล้น

16. การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
Community Development according to Sufficiency Economy Philosophy: A Case Study of Latthiparos Subdistrict Administrative Organization Takhli District, Nakhon Sawan Province  : จัดทำโดย นางสาวจันทร์วดี  เอี้ยงประโคน

17.  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลไทรน้อย: กรณีศึกษาตลาดน้ำไทรน้อย
Tourism Management Model of Sai Noi Municipality: A Case Study of Sai Noi Floating Market  : จัดทำโดย นางลำใย  เผือกล้อม

18.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Natural Resources and Environmental Management of Chaom Subdistrict Administrative Organization, Kaeng Khoi District, Saraburi Province  : จัดทำโดย นายนวินยศ  ประมูลจิตรสกุล

19.  องค์กรสตรี ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Women’s Organizations in Strengthening of Community in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province  :  จัดทำโดย นายเกียรติศักดิ์  นิลมณี

20. การจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร ของศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Traffic social organization Of Pattaya City Hall Banglamung District Chonburi Province : จัดทำโดย นายโกวิทย์  หงษ์คำมี

21. การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Organization Hawker in pattaya city Bang Lamung chon buri  : จัดทำโดย นายวันชัย  คุ้มตลอด

22.  การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
Integrated Solid Waste Management of Phetchaburi Provincial Administrative Organization  : จัดทำโดย นายณัฐณรงค์  สุนทรวิภาต

23. แนวทางการพัฒนาบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Human Resource Development Guidelines Of The Faculty of Nursing Chulalongkorn University  : จัดทำโดย นายพงศ์ธณัช   กิติธนะพัฒน์

24. การจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
Management of informal workers Voluntary sector Of the Social Security Office Nakhon Sawan Province  : จัดทำโดย นางสาวณัฐรดา  ศรีรัตนพัฒน์

25. การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Organized hawker stalls Of the Bang pla Subdistrict Administrative Organization, Bang phli District,Samut Prakan Province : จัดทำโดย นายสามารถ  กองยอด

26. แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Guideline for the Preparation of the Local Development Plan (2561 – 2565 B.E.) of LamSomphung Subdistrict Administrative Organization, Muak Lek District, Saraburi Province : จัดทำโดย นายชูศักดิ์   อาญาเมือง

27. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
Solid Waste Management of people in Bueng Yi Tho City Municipality, Pathum Thani Province : จัดทำโดย นายจตุพร  สุรัตนเมธากุล

28. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลปากน้ำของ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Development of Pak Nam Seaside Tourist Sites of Lang Suan District, Chumphon Province : จัดทำโดย นางสาวแสงแข  จันทวี

29. การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
Conservation of watershed forests Of Phato District, Chumphon District, Chumphon Province : จัดทำโดย นางสาวกมลทิพย์   มีหาดยาย

30. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
Ecotourism Management of Phato District, Chumphon Province  : จัดทำโดย นางสาวศศิวิมล  รอดศิริ


31. ประสิทธิผลในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านปากน้ำเวฬุ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Effectiveness in Sustainable Ecotourism Management : A case study of Bann Pakmamwelu,Bang Chan subdistrict, Khlung district,Chanthaburi. Province : จัดทำโดย นางสาวสปัน  ธเนศผาติสุข

32. ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะต่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู
Effectiveness of zero waste project on villages participating in Nakae Health Promoting Hospital Nongbualamphu Province : จัดทำโดย นางสาวเนตรนรินทร์ ศรีอาษา

33. การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง; กรณีศึกษาสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.
Developing parks and increasing green spaces in urban areas. Case Study of Bang Khen District Office Bangkok. : จัดทำโดย นายฟูสิน  รุ่งโรจน์รัศมีกุล

34. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Life Style Practicing In Accordance With Philosophy Of Sufficiency Economy Of Officers, Buengkhohai Sub-District Administration Organization
Lumlukka District Pathumthani Province : จัดทำโดย นายสุวัต  ช่างสากล

35. ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
The Effectiveness of Solid Waste Management Case study of Ladlumkaew Subdistrict Administrative Organization,Ladlumkaew District,Pathumthani Province : จัดทำโดย  นายธีรพันธ์  พงษ์น้อย

36.  รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Models of Social Welfares for the Elderly a Case Study of Bangkhanteak sub district, Mueang Samutsongkhram district, Samutsongkhram Province : จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา  จงสงวน

37. การศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกร ในชุมชน ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
Learning about agriculturist's way of life in the community by sufficient economy theory in a case study: Nanuan Subdistrict Administrative Organization, Sanom district, Surin : จัดทำโดย นางสาวสุพรรษา  เลไทสงค์

38. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ตำบล เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
Factors for the Success of Community Enterprises Case Study of Farmers in Khao Thalu Gardening, Khao Thalu Subdistrict, Sawi District, Chumphon Province : จัดทำโดย นางสาวจินดารัตน์   ชูคง

39. การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Public of the Community Participation Towards Solid Waste Management Case study of Latsawai Municipality, Lamlukka District, Pathumthani Province : จัดทำโดย นางสาวภัศรา  พ่วงประเสริฐ

40.  การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Participation of Community Leaders on Drug Problem Case study of Panthong District Chonburi Province : นายกิตติคุณ   เชื้อแถว

41.  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Guidelines for Enhancing Efficiency of Local Development Plan of Bansong Subdistrict Municipality, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province. : จัดทำโดย นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ

42. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Administration in Accordance with Good Governance of Local Administrative Organization : A case study of Amphaeng Subdistrict Administrative Organization Ban Phaeo District, Samut Sakhon : จัดทำโดย นางสาวเมธาพร  บุตรกุล

43.  การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประชาชนกับการให้การบริการด้านต่างๆตามโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ID card Database Linkage for the provision of services in accordance with the government policy A case study of local registration office, Wattana district , Bangkok Metropolitan Administrator : จัดทำโดย  นางสาวพิชญา   ธรรมสุโข

44.  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา เครือข่ายชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
Community Participation in the Environment Development : A Case Study of Kamalun Islam Mosque Community Network, Klong Sam Wa District, Bangkok : จัดทำโดย นายธนากร   เจริญช่าง

45. แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน"หมู่บ้านคชานุรักษ์"กรณีศึกษา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Guidelines for The Project Development of Khon Ruk Chang Village According to the Philosophy of Sufficiency Economy to Support Project "Khachanuruk" Village : A Case Study of Thatakiab District, Chachoengsao Province : จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา  สุทธโสม

46. บทบาทของวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามหลักแนวคิด “บวร” กรณีศึกษาชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี
(Buddhist Temple Roles in Community Strength Based on Ba Worn Concept: Case Study on Moral Community in Pathum Thani : จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  ภู่ระย้า

47. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
The Community Committees’ Participation in Preventing and Solving Drug Problems In the Bang Sue District, Bangkok Metropolis : จัดทำโดย นายวุฒิชัย  อุตะปะละ

48. การดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
An Implementation Based On Good Governance In Local Administrative Organization, Don Ya Nang Subdistrict Municipality Phon Charoen District Bueng Kan Province : จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา สุคนธ์สวรรค์

49. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนาท้องถิ่น
Roles and duties of members of the Ban Yai Sub-District Council Administrative organization With local development : จัดทำโดย  ว่าที่ร้อยตรีถิรพุทธิ์  ประเสริฐไทย

50. รูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตำบลที่มีความสุขอย่างยั่งยืนของตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Building of Community Strength According to the Concept of Community Economic Self-Reliance : A Case Study of professional farmer growing lemongrass in Kon Kaew sub district, Khlong Khuean district, Chachoengsao. : จัดทำโดย นายธีระพงษ์  เกิดจันทร์สว่าง

51. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Health Security Fund Management, Pak Nam Chumphon Municipality, Muang District, Chumphon : จัดทำโดย นางสุพิชญา  พรามนาเวช

52. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
The Development Quality Of Life Of Persons With Physical Disabilities : A Case Study Of Banmaisamakkee Subdistrict Administrative Organizations, Chaibadan District, Lopburi Province : จัดทำโดย นายภาคภูมิ   คำเขียว

53. การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล กรณีศึกษา บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Case Study of Thale Sap Khun Thale Community Development, Mueang District, Surat Thani Province : จัดทำโดย สิบเอกอมรเทพ  ราชมณี

*******************************************

บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564     รุ่นที่ 25

๑.  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Community Enterprise Development Approach Is Sustainable With Local Wisdom  : A Case Study Of Ban-Khlong Samrong Community Enterprise Of Banphaeo District In Samut Sakhon Province : จัดทำโดย  นางสาวประภัสรา   ปราชญา

๒.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี  
Factors Affectings The Decision Of Applying Chief Executive Of The Subdistrict Administrative Organization Kasetsuwan Subdistrict,Botong District,Chonburi Province : จัดทำโดย  นายวิวัฒน์    ดาริเวศน์

๓.  การบริหารจัดการในการจัดตั้งศูนย์พักคอย  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Management of Setting up a waiting center (community isolation) to support COVID-19 patients in the area of the Kaset Suwan Subdistrict Administrative Organization, Bo Thong District Chonburi : จัดทำโดย  นางสาวชนิดาภา   จันทร์แก้ว

๔.  บทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Roles In Arts And Culture Of District Cultural Council Committees In Chachoengsao Province : จัดทำโดย  นางสาวจินตนา   สำอางค์ศรี

๕.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
People's Participation In The Community Development Of Nong Phak Nak , Sam Chuk District, Suphan Buri Province : จัดทำโดย  นายเอกบุตร   สว่างศรี

๖.  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
Participation in Solid Waste Management by Community Committees Hua Hin Municipality , Prachuab Khiri Khan province  : จัดทำโดย  นายไพรัตน์   ยิ่งยง

๗.  การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่อำเภอ    เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
Network Building Of Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV) In Lao Khwan District, Kanchanaburi : จัดทำโดย  นางสาวสุจิตรา   ฉันทวิลาศ

๘.  การบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
Collaborative Community Development Among Social Development And Human Security Volunteer (Sdhsv) And Local Administrative Organizations In Kanchanaburi Province : จัดทำโดย  ว่าที่ร.ต.หญิงสมสุรางค์   จี้แสง

๙.  การจัดสวัสดิการเพื่อลดผลกระทบจากระบาดของโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
Welfare Arrangements for Reducing Severity of the COVID-19 Outbreak: A Case Study of Taluang, Damnoen Saduak, Ratchaburi. : จัดทำโดย  นาวสาวศุภรา  รุ่งเรืองศุภรัตน์

๑๐. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Development Of Citizen Participatory Model For Sustainable Local Development Plan : Case Study Of Communities In Mueang Wiang Subdistrict Manicipality, Suratthani Province : จัดทำโดย  นางสาวสิรภัทร   พุทธชู

๑๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ"
Citizen Participation Of People In Preng Sub-District,Bang Bo District,Samut Prakan Province : จัดทำโดย  นายศักดิ์ชัย   จันทนา

๑๒.  แนวทางการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองบ้านพรุสู่ผลสัมฤทธิ์
Strengthening Civil Registration In Ban Pru Municipality : จัดทำโดย  นางสาวกนกรัตน์   บินโส๊ะ

๑๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
Civic Participation In Community Development Of  Pathumthani Provincial Administrative Organization. : จัดทำโดย  นายมนัสนนท์   มากเหลือ

๑๔. โยบาย Work from Home กับการนำไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
"Work from Home policy and Implementation During COVID-19 Pandemic : A Case Study of Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University" : จัดทำโดย  ว่าที่ร.ต.หญิงดวงแก้ว   อยู่ประเสริฐ

๑๕. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นศูนย์กลางชุมชน (Community Center )ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
Ramkhamhaeng University: The Drive Towards Community Center During COVID-19 : จัดทำโดย  นางสาววิภาวดี   บุตรพรม

๑๖. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Participation In Community Development Of Community Committees In Bang Sue District,Bangkok : จัดทำโดย  นางสาวโสพิณ   เจตนา

๑๗. สมรรถนะหลักและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Core Competencies And Performance Efficiency Of  Municipal Staff  Under The Municipality In Mueang Kanchanaburi District Kanchanaburi : จัดทำโดย  นายพิชญะกฤษฎิ์   บ่อกลาง

๑๘. ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายใต้นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : กรณีศึกษากลุ่มชุมชนแรงงานต่างด้าว พื้นที่เทศบาลตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Social Inequality Problem Under Government Policy Of General Prayut Chan-O-Cha : A Case Study Of The Migrant Worker Community  Lam Ta Sao Subdistrict Municipality Area, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province : จัดทำโดย  นางสาววิไลศรี   รัตนวัน

๑๙. การพัฒนาของชุมชนตำบลบางแก้วสู่การเป็นเมือง บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัสมุทรปราการ
(Development Of Bang Kaew Sub-District Community To Become Bang Kaew City, Bang Phli District, Samut  Prakan Province) : จัดทำโดย  นายณัฐวรรธน์    สีเหลือง

๒๐. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา การทำพรมทอลายเอนกประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
Managrment Community Enterprise  Developmen Group Were Women The  Carpets Woven, Versatile According To The  Philosophy Of Sufficiency Economy Khok-Mhor Chum Saeng District, Nakhon Sawan. : จัดทำโดย  นายฉัตรชัย    ศรีแย้ม

๒๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนววิถีพุทธ : กรณีศึกษา ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Human Resource Development In A Buddhist Way : Case Study Of Bothong District Administrative Office,Bothong District,Chonburi Province : จัดทำโดย  นางสาวเสวณีย์   ธาตุอินจันทร์

๒๒. มุมมองรัฐประหารเมียนมาปี2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
Perspective Of The Myanmar Coup In 2021  Through The Eyes Of Foreign Workers In Thailand (Case Study Of Migrant Workers  Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) : จัดทำโดย  นายสุริยันต์    ซุยสียา

๒๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงานตรวจราชการยุคดิจิทัลของสำนักงานอัยการสูงสุด
The Development Personnel Potential In The Digital Inspections Of The Office Of The Attorney General : จัดทำโดย  นางสาวสุกัญญา   คนดี

๒๔.  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  ของงานเทศกิจในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
Enforcement Problem Act On The Maintenance Of The Cleanliness And Orderliness Of The Country, B.E. 2535. Section Of Law Enforcement In The Area Of Ban Phe Subdistrict Municipality Mueang Rayong District, Rayong Province : จัดทำโดย  นายธราพงษ์   วัดฟุ้งเฟื่อง

๒๕. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Affecting The Preparation Of Local Development Plans By Participation Of People In The Na Kluea Subdistrict Administrative Organization Area Phra Samut Chedi District Samut Prakan Province : จัดทำโดย  นางสาวมาลินี    อำพรเวช

๒๖. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting Of Citizen Participation In Local Administration : Case Study Of Bueng Kham Phroi Subdistrict Administration Organization, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province : จัดทำโดย  นายกรธวัช  ปทุมยา

๒๗.  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานครฯ
Factors Affecting People's Participation In Solid Waste Management In Bang Rak District, Bangkok : จัดทำโดย  นายณพวัฒน์   ภมรนาค

๒๘. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งความสุข กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Factors Affecting Being An Organization Of Happiness : Case Study Of Chiengraknoy Subdistrict Municipality, Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. : จัดทำโดย  นางสาวพิกุล   แสงจันทร์

 *******************************

ตัวอย่างบทความ ในการเรียนวิชา POL7096  การค้นคว้าอิสระ

Loading...