บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565    รุ่นที่ 26

เรื่อง

ผู้จัดทำ
การพัฒนาการบริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานองจอก
Service Development of The Bangkok Land Office, Nong Chok Branch
นายพลกฤต  ทรงอมรวรรณ

ศึกษาอัตลักษณ์และการสร้างเครือข่ายชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
A Study Of Identity And The Community Network Building Of Herbal In Ban Dong-Bang Subdistrick Muang District Prachinburi Province
นางสาววฤณดา  วัฒนาทรนิติ


การจัดการเชิงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาบ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Collaborative Management of Government, Private Sector and People in solving Problems in The Baansingha Doll Handicraft Group Baansingha Sub District, Photharam District, Ratchaburi Province
นางสาวธนชัญญา  ตอบเก่ง
การนำโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรสวนยางไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา โครงการประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง ตำบลแก่งหางแมว  อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
Implementation of The Project to Solve Problems for Rubber Plantation Farmers
 : A Case Study of The Rubber Plantation Farmer Income Insurance Project  Kaeng Hang Maeo Subdistrict  Kaeng Hang Maeo District  Chanthaburi Province
นายอัครชัย  วิชุวงษ์
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษา รพ.สต.บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
Transferring Mission of Tambon Health Promoting Hospital to the Local Administrative Organization in Pathumthani Province : A Case Study of Buengyitho Subdistric Health Promotion Hospital
นางอรพรรณโยธา  สมุทรการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิ ของชุมชน บ้านหนองมื้อ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
Network Management to Solve Farmers' Problems in Jasmine Rice Production of Ban Nong Mue Community, Ta Khong Subdistrict, Sangkha District, Surin Province
นางสาวจารุรินทร์  แก้วหลวงการจัดการเชิงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.ไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Public Sector Cooperation Management Private Sector and The Public Sector of The Salted Egg Community Enterprise Group, Chaiya Volunteer, Lamet Subdistrict, Chaiya District, Surat Thani Province
นางสาวปุณณดา  อิษยาสกุลพร
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
Problem and Guideline for Development of Thai Women Empowerment Funds in Bang Pla Ma District Suphanburi Province
นางสาวศุภิสรา  บวรวงศ์พิทักษ์


การจัดการเชิงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชนเกาะล้านเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน
Public Private and Third Sector Collaboration Management towards Sustainable Eco-tourism Development in Koh Laan
พ.จ.อ.อุทิศชาติ  ชำนาญปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน ในเขตตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Affecting People's Participation In Plastic Waste Management In Communities of Bang Nam Phueng Subdistrict, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province
นางสาวนรีกานต์  ผลภิญโญการให้บริการงานทะเบียนราษฎรตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา กลุ่มงานทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Civil Registration Service under The Principles of Good Governance : A Case Study of Civil Registration Group, Registration Department, Bang Khen District Office Bangkok
นางสาวน้ำทิพย์  กุลอำนวยชัยการสร้างเครือข่ายป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนใต้สะพานโซน 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร                                                                                                Building A Network for Fire Prevention and Suppression of Communities under The Bridge Zone 1 Thung Khru Subdistrict, Thung Khru District, Bangkok นายเดโชวัต  ด้วงเอียดการบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
Fire Management of the Bangkok Disaster Prevention Mitigation Bureau
นางณภัทร  เรืองจรัส

ผลกระทบจากการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ท่าเทียบเรือบ้านยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง    จังหวัดภูเก็ต
Impact of Management for Development of Ban Yamu Port, Pa Khlok Subdistrict, Thalang District, Phuket Province
นายวัชรพล   สำเภารัตน์


การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
The Application of Good Governance In The Administration of the Anti-Corruption Operation Center Anti-Money Laundering Office
นางสาวนัชชา  ศุภฤกษ์โอฬารหลักการบริหารกับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มข้าวเม่าบ้านคอนศรี             ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Manangment Principles with Appoach to Develop Community Enterrise : A Case Study of Pounded Unripe Rice Group in Baankronsri, Khonsawan Subdistrict, Wanon Niwat District, Sakhon Nakhon Province
นายรัตนพล  หอมสมบัติ
บทบาทภาครัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใต้เขตทางพิเศษ : กรณีศึกษา สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
The Role of Government and The Development of Quality of Life In Communities under The Expressway Area : Baan Mankong Kanlayanamit Housing Cooperative Limited, Bang Sue District, Bangkok
นายธงไชย  อ่วมเรืองศรี
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา    กลุ่มประมงเรือเล็ก ในชุมชนบ้านหนองแฟบ  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Management of Marine And Coastal Resources Sustainable Community Participation Form : A Case Study of Small Boat Fisheries Group in Ban Nong Fab Community, Map Ta Phut Subdistrict, Mueang District, Rayong Province
นายอดิเทพ  บูรพา
แนวทางการพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลัง : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านฉาง   อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Guidelines for Development of Cassava Processing: A Case Study of Community Enterprise Groups in Ban Chang Subdistrict, Ban Chang District, Rayong Province
นางสาวปวิตรา   เกตุสุริยาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Barriers in Personnel Management Of Local Government Organizations : Case Study of Konkaew Subdistrict Administrative Organization Khlong Khuean District Chachoengsao Province
นายณัฏฐ์วรัชญ์  ปาสาเนย์แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนทุเรียน : กรณีศึกษา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Guidelines for Developing Community Enterprise Management Durian Farmer
Case Study, Wiang Sa District Suratthani Province
นายนันทวัชร์  กูลเกื้อศิประไพปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษา : อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Factors Affecting the Outstanding Debt of Thai Women Empowerment Funds : A Case Study of Bang Khon Thi District, Samut Songkhram Province
นางสาวอัญชุลี   ขวัญอ่อนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาช่อนแม่ลา ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
Community Enterprise Group Management : A Case Study of Plaeng Yai Pla Chon Mae La Community Enterprise Group, Mae La Sub-District, Bang Rachan District Singburi Province
นางสาวปาริชาต  อ่อนนุ่มเเนวทางการเเก้ปัญหาด้านสิทธิสถานะบุคคลของ เครือข่ายการเเก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Guidelines to Solve the Status Problem On Thai Nationality to Stateless Perpons In Network  Prachuap Khiri Khan Province
นายโซไอซ์  ปาทานปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Factors Influencing the People's Behavior on Solid Waste Management in the Municipalities Nongplalai Sub-District,Banglamung District,Chonburi Province
นางสาวนัชชอร  ภมรวิรัชต์การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการขจัดความยากจน : กรณีศึกษาตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
Developing Collaboration Network Model of the Poverty Eradication : A Case Study of Lat Yai Subdistrict, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram Province
นางสาวสุธิพร  พลชัยการจัดการคุณภาพชีวิตของคุณแม่วัยใส : กรณีศึกษา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Quality of Life Management of Young Mothers for Community Development in Mahachai Subdistrict, Mueang District Sustainable Samut Sakhon Province
นางสาวณตฤณ  หงษ์สามสิบเจ็ด


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
Factors Influencing Decision-Making in Electing House Representatives among People Living in Chaiyaphum Province
นางสาววรัญญา  ศรสุราษฎร์


การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน : กรณีศึกษา สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1  
Participation of Probation Volunteers in Rehabilitation of Drug Offense  Community : A Case Study of  Bangkok Probation Office 1
นายภาณุพงศ์  จรรยาการจัดการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
Management of the Center For Mangrove Conservation and Ecotourism : A Case Study of Khlong Khon Subdistrict, Samut Songkhram Province
นางสาวสุภาพร  ศิริคำหอมมาตรการและแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก "นโยบายกัญชาเสรี" ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  จังหวัดปทุมธานี
Protection Measures And Guideline From the Effect of the "Free Cannabis Policy"  in Education Institutions under Rangsit Municipality,Pathum Thani Province
นางราตรี  เที่ยงตรงกิจความสัมพันธ์ของจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีกับธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Relationship of Good Public Administration Ethics And Good Governance in Local Administration of Don Subdistrict Administrative Organization Pak Thong Chai District Nakhon Ratchasima Province
นางสาวพิมพ์วาณี  ถมจังหรีดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน : กรณีศึกษา กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
Guidelines for Improving Internal Management Efficiency : Case Study, Planning Division, Department of Groundwater Resources Ministry of Natural Resources and Environment
นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณพรมการสื่อสารกับการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดจันทบุรี
Communicating with Election Decisions Members of The House Of Representatives of The Voters in Chanthaburi Province
นายปริญญา  เจริญถ่องแท้


ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการขยะของประชาชนในเขตชุมชนบางแก้ว เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
Factor in Grabage Management of People in Bang Kaeo Community, Mueang Ang Thong  Municipality, Ang Thong Province
นางสาวฉันทพิชญา  อุ่นรอดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด
Approach for Human Resource of Division of Human Resource Management, Office of The Attorney General
นางสาวสาวิตรี  อินธุโสภณ


การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา การทอผ้าของชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
Knowledge Management of Local Wisdom, : Case Study  Weaving of Lao Krang Cultural Community of Ban Kut Chok Nong Ma Mong District Chainat Province
นางสาววรรณนภา  หนูขาวกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านการบริการและการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2565
Process for Solving Complaints about Service and Administration Of Government Agencies Nong La Lok Subdistrict Administrative Organization Ban Khai District, Rayong Province, Fiscal Year 2022
นางสาวจิตตราภรณ์  มหาพรมแนวทางส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Guidelines to Promote The Use of Good Governance in The Administration of Local Government Organizations Administrative Organization : A Case Study of In Buri Subdistrict Administrative Organization In Buri District, Sing Buri
นายภาณุ  พัฒน์ระวังด่าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
Factors Affecting Organizational Commitment of Employee of The Forest Plantation Promotion Office
นางสาวจิรประภา  ดีงามเลิศ


กระบวนการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี
Anti-Corruption Process in Cooperative Operations Cooperative Promotion Department Ministry of Agriculture And Cooperatives : Case Study of Cooperatives in Chonburi Provincial Cooperative
นายนิติพงษ์  สาระพัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี 
Factors Effecting Implentation of Saraburi Farmers Council Office
นายวีระชัย  ไหมทอง

การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของสำนักงาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Revenue Collection Development of Wangthonglang District Office Bangkok
นางสาวอัจฉราภรณ์  พิมพ์ประเสริฐ

บทบาทสตรีในการบริหารจัดการวิสหกิจชุมชน เพื่อสังคมวานีตา : กรณีศึกษา กลุ่มวานีตา
The Role of Women in Wanita Community Enterprise
นายอัมรัน  สาลี 

แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
Guidelines for Enhancing the Efficiency of Supplies Work Management, Governor’s Office of Pathum Thani Province
นายกิตติศักดิ์  กิจบำรุง


การวิเคราะห์ความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านหนองกอง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
An Analysis of Sufficiency Economy Village Success Factor : A Case Study of Baan Nhong Kong Tombon Khea Wong Phra Phutthabat District,Saraburi Province
นางสาวชมัยภรณ์  วนวาสีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
A Study of Participatory Waste Management in Koh Samet Area, Phe Subdistrict, Mueang Rayong District, Rayong Province
นายอัครวัฒน์   กิจกุศลทรัพย์