บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566    รุ่นที่ 27

เรื่อง

ผู้จัดทำ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ (SDGs Localization) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
Driving the Sustainable Development Goals at the local level (SDGs Localization) of the Department of Local Administration, Ministry of Interior
นายมุดดัซซีร สลาตาโซะการศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
A study of community enterprise management of Suan Chansri Farmer Housewives Group. Ban Koh Subdistrict, Phrom Khiri District. Nakhon Si Thammarat Province
นางสาววรรณกานต์      แก้วจำรัสการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ไร้แผ่นดิน กรณีศึกษา หมู่ที่สอง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Municipal Solid Waste Management in Offshore Area: A Case Study of Village No.2, Bang Chan Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province, Thailand
นางสาวศรีสกุล โกมลโรจน์


เครือข่ายการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Network for promoting education for children and youth in Khlong Toei Community, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok
นายมนัสชัย เก่งการช่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Public participation in community development, Khlong Ha Subdistrict, Khlong Luang District Pathum Thani Province
นายอัจฉริยพล เกียรติกิตติธัช


การจัดการปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษา ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
Drought management in agricultural areas: A case study of Ban Tok Sub-district, Mueang District, Phetchabun Province
นางสาวอัจฉริยา พุฒตรง


การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Land and Buildings Tax Collection : A Case of Non - access Public Ways According to Land and Buildings Tax Act B.E. 2562
นางสาวณฐคณา สาระการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
Caring for the  elderly of Bangpakong Phromtheprangsan Subdistrict  Municipality, Bangpakong Subdistrict, Bangpakong District, Chachoengsao Province
นายพรรณเชษฐ์ อินทร์ประเสริฐความต้องการสวัสดิการกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
The needs of welfare and efficiency in the performance of duties: A case study of the Air Operations Control Command, Royal Thai Airforce, Ministry of Defense
พ.อ.อ.พีรยุทธ งามขึมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
Organizing advertisements in public places or public ways of plutaluang Subdistrict Adiministrative Organization, Sattahip District, Chonburi Province
นายชาทิตย์ คำช่วงการบริหารจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Flood management: A case study of Thung Song Municipality, Nakhon Si Thammarat Province
นางสาวกัญญนิตย์ จงคง

คุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
The Quality of Public Services of Ban Ped Subdistrict Municipality Mueang Khon Kaen District Khon Kaen
นางสาวกัญลักษณ์ สังข์ช่วย


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในชุมชนวัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Factors affecting participation in solving garbage problems in the community of Wat Wimuttayaram, Bang O Subdistrict, Bang Phlat District, Bangkok
พระวรวิทย์ จุฑาเทพบทบาทในการพัฒนาสังคมของพระพยอม กลฺยาโณ 
The role of Phra Phayom Kalyano in social development.
พระมหาภัทรพงษ์ มั่งคั่ง

การพัฒนาพระภิกษุและสามเณรของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุทัศน์ ตามแนวการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
Development of monks and novices of the Phrapariyattidhamma School at Suthat Temple According to the guidelines for bringing policy into practice
พระมหาปรมะชัช เจนใจการดำเนินงานเพื่อสังคมของฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กรณีศึกษา การบริหารการจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
Social operations of the Welfare Education Department. Case study: Management of the Sunday Buddhist Study Center. Wat Suthat Thepwararam Bangkok
พระมหานพรัตน์ สุริยะวงค์การศึกษาการบริหารจัดการสาธารณภัย ประเภท วาตภัย ในพื้นที่ อบต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย  A study ofstormwaterdisaster  management inthe area of SangkhomSubdistrictAdministrativeOrganization, SangkhomDistrict, NongKhai Province. นายพิศุทธิ์ธรรม คล้ายทอง


การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Development the quality of life of the elderly Sam Wa Tawan Tok Subdistrict ,Khlong Sam Wa District, Bangkok Province
นางสาวธมนวรรณ อุดมศรี


การศึกษาการบริหารเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลอ้อมใหญ่ สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านอ้อมใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
A study of management Village and urban community fund network in Omyai Subdistrict. Ban Omyai model community financial institution, Village No. 8, Omyai Subdistrict Sampran District, Nakhonpathom Province
นายกันภัทร  นาเอี่ยม
การปรับตัวของเกษตรกรสวนมะพร้าวในเชิงเศรษฐกิจกรณีศึกษาตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
Economic adjustment of coconut plantation farmers, a case study of Khlong Khen Subdistrict. Mueang District, Samut Songkhram Province
นายภาคภูมิ ยาวงศ์การเพิ่มช่องทางการสื่อสารการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังผู้เสียภาษี ของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Increasing communication channels for land and building tax assessments to taxpayers. Lam Sam Kaeo Municipality, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province
นางสาวธนัชพร รุ่งโรจน์ปัจจัยค้ำจุนของหัวหน้างานที่มีผลต่อการรักษาบุคลากรในหน่วยงาน กรณีศึกษา สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Performance of Supervisor to Preserve Personnel in the Organization A Case Study of the Office of the Permanent Secretary, Bangkok
นางสาวปัทวดี พรวีรกุลแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะหลักให้กับบุคลากร กลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Guidelines to Enhance Core Competencies in Strategy Development and Management Group, Strategy and Planning Division, Department of Disease Control, Ministry of Public Health
นางสาวเอมมิกา กฤษณะโยธินนวัตกรรมในการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Innovation in providing legal consultation and opinions by the Legal Affairs Division, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health.
นายชัยโชค สุนัยการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
The Development Of Administrative Systems With Electronic Government : A Case Study Of Khaomaikaew Subdistrict Administrative Organization, Banglamung District, Chonburi Province
นางปิยลักษณ์ แก้วสีหาพฤติกรรมในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Behavior in voting in the election of members of the Bangkok Metropolitan Council. of eligible voters in the Nang Chok district Bangkok
นายจตุรงค์ ศรีสุมลความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Collaboration of Network Partners in Solid Waste Management Kho Tao Subdistrict Municipality, Koh Phangan District, Surat Thani Province)
นางสาวเบญจวรรณ    รักษ์ณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตสายไหมกรณีศึกษา ชุมชนสายไหมวิลล่า ม.1 ซอยสายไหม 77 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Solid waste management of Sai Mai District Office, case study Sai Mai Villa Community, Village No. 1, Soi Sai Mai 77, Sai Mai Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok
นายฐิติกร แก้วบุตรดีการบริหารการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Development Procurement Management A Case Of Ban Song Subdistrict Municipality, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province
นายวัชรพล สาตรพันธุ์


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Public Participation In Developing  Phadungphan Phatthana Community, Nong Chok District, Bangkok
นายมารุต มะมา


การจัดการขยะเชิงความร่วมมือในพื้นที่ชุมชนบ้านช่องไม้ดำ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
Collaborative waste management of Banchongmaidum, Klonghin Subdistrict, Ao Lok District,  Krabi Province
นายธัญยธรณ์ บูระเพ็ง


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
Public participation in the preparation of the local development plan of Khlong Thom Tai Subdistrict Municipality. Khlong Thom District Krabi Province
นางสาวโชษิตา ทองคงประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
effectiveness of public services of Bang Muang Subdistrict Administrative Organization Takua Pa District, Phang Nga Province
นายพงศกร หันช่อ


การนำนโยบายถังขยะเปียกลดโลกร้อนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Implementation of National Food Waste Management Policy in the area of Amphawa Subdistrict Municipality Amphawa District Samut Songkhram Province
นายคชาธาร นัคราเรืองการจัดการปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
Wild Elephant Ploblems Management in Nongyai Ditrict Chonburi Province
นายณภัทร เล็กคุณา

การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนหมู่บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Community ecotourism management of Namchuang village Bo Pak Suddistrict Chat Trakan District Phitanulokอ Province
นางสาวชโรชัย ชัยวิลาศ


การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลพื้นที่เกาะญวน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  Wastewater And Sewage Management  Ko Ywan area Nakhon Sawanoak Subdistrict Mueang District Nakhon Sawan Province นางสาวแสงจันทร์ แก้วเต็ม


การลับลอบทิ้งขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลด่านสำโรง  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
Illegal dumping of garbage in Dan Samrong Subdistrict Municipality, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province
นายกันตพัฒน์ โพธิ์ศรีทอง


ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทยกับการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้มีอิทธิพล
Thai Local Government Officials And Providing Benefits To Influential People
นายณัฐพงศ์ นุ่นวิเชียร

การส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Promoting tourism in Koh Kret Subdistrict Pak Kret District Nonthaburi Province
นางสาววลัยพร แสงทิพย์

ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
Cooperation in solving water shortage problems of Magnolia Sirindhorniae Forest Sub Champa Subdistrict, Tha Luang District, Lopburi Province.
นางสาวฐิติรัตน์ เกิดศิริ


การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
Promotion volunteers for social development and human security Dong Lan Subdistrict Mueang Roi Et District Roi Et Province
นางสาวณิชาภา กำลังดีการบริหารทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษา บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดลพบุรี
Human Resource Management, Case Study Of B.Food Product International Company Limited, Lopburi Province
ร.ต.ท.กฤตินันท์ บัวมาศ


การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
Development of the Ban Bang Ta Phaen wather hyacinth weaving professional group Mueang Ang Thong District, Ang Thong Province
นายวงศกร วังวล


การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Development of a natural Thai beekeeping community enterprise, Ban Sai Hong, Khuan Krot Subdistrict, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province
นายวุฒิภัทร รัตนพันธ์การสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของชาวนาในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
Raising Agricultural Income from Carbon Credit Trading: A Case Study of  Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province
นายวรพจน์ หิ้งทอง