บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564     รุ่นที่ 25

๑.  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Community Enterprise Development Approach Is Sustainable With Local Wisdom  : A Case Study Of Ban-Khlong Samrong Community Enterprise Of Banphaeo District In Samut Sakhon Province : จัดทำโดย  นางสาวประภัสรา   ปราชญา

๒.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี  
Factors Affectings The Decision Of Applying Chief Executive Of The Subdistrict Administrative Organization Kasetsuwan Subdistrict,Botong District,Chonburi Province : จัดทำโดย  นายวิวัฒน์    ดาริเวศน์

๓.  การบริหารจัดการในการจัดตั้งศูนย์พักคอย  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Management of Setting up a waiting center (community isolation) to support COVID-19 patients in the area of the Kaset Suwan Subdistrict Administrative Organization, Bo Thong District Chonburi : จัดทำโดย  นางสาวชนิดาภา   จันทร์แก้ว

๔.  บทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Roles In Arts And Culture Of District Cultural Council Committees In Chachoengsao Province : จัดทำโดย  นางสาวจินตนา   สำอางค์ศรี

๕.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
People's Participation In The Community Development Of Nong Phak Nak , Sam Chuk District, Suphan Buri Province : จัดทำโดย  นายเอกบุตร   สว่างศรี

๖.  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
Participation in Solid Waste Management by Community Committees Hua Hin Municipality , Prachuab Khiri Khan province  : จัดทำโดย  นายไพรัตน์   ยิ่งยง

๗.  การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่อำเภอ    เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
Network Building Of Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV) In Lao Khwan District, Kanchanaburi : จัดทำโดย  นางสาวสุจิตรา   ฉันทวิลาศ

๘.  การบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
Collaborative Community Development Among Social Development And Human Security Volunteer (Sdhsv) And Local Administrative Organizations In Kanchanaburi Province : จัดทำโดย  ว่าที่ร.ต.หญิงสมสุรางค์   จี้แสง

๙.  การจัดสวัสดิการเพื่อลดผลกระทบจากระบาดของโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
Welfare Arrangements for Reducing Severity of the COVID-19 Outbreak: A Case Study of Taluang, Damnoen Saduak, Ratchaburi. : จัดทำโดย  นาวสาวศุภรา  รุ่งเรืองศุภรัตน์

๑๐. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Development Of Citizen Participatory Model For Sustainable Local Development Plan : Case Study Of Communities In Mueang Wiang Subdistrict Manicipality, Suratthani Province : จัดทำโดย  นางสาวสิรภัทร   พุทธชู

๑๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ"
Citizen Participation Of People In Preng Sub-District,Bang Bo District,Samut Prakan Province : จัดทำโดย  นายศักดิ์ชัย   จันทนา

๑๒.  แนวทางการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองบ้านพรุสู่ผลสัมฤทธิ์
Strengthening Civil Registration In Ban Pru Municipality : จัดทำโดย  นางสาวกนกรัตน์   บินโส๊ะ

๑๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
Civic Participation In Community Development Of  Pathumthani Provincial Administrative Organization. : จัดทำโดย  นายมนัสนนท์   มากเหลือ

๑๔. โยบาย Work from Home กับการนำไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
"Work from Home policy and Implementation During COVID-19 Pandemic : A Case Study of Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University" : จัดทำโดย  ว่าที่ร.ต.หญิงดวงแก้ว   อยู่ประเสริฐ

๑๕. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นศูนย์กลางชุมชน (Community Center )ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
Ramkhamhaeng University: The Drive Towards Community Center During COVID-19 : จัดทำโดย  นางสาววิภาวดี   บุตรพรม

๑๖. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Participation In Community Development Of Community Committees In Bang Sue District,Bangkok : จัดทำโดย  นางสาวโสพิณ   เจตนา

๑๗. สมรรถนะหลักและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Core Competencies And Performance Efficiency Of  Municipal Staff  Under The Municipality In Mueang Kanchanaburi District Kanchanaburi : จัดทำโดย  นายพิชญะกฤษฎิ์   บ่อกลาง

๑๘. ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายใต้นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : กรณีศึกษากลุ่มชุมชนแรงงานต่างด้าว พื้นที่เทศบาลตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Social Inequality Problem Under Government Policy Of General Prayut Chan-O-Cha : A Case Study Of The Migrant Worker Community  Lam Ta Sao Subdistrict Municipality Area, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province : จัดทำโดย  นางสาววิไลศรี   รัตนวัน

๑๙. การพัฒนาของชุมชนตำบลบางแก้วสู่การเป็นเมือง บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัสมุทรปราการ
(Development Of Bang Kaew Sub-District Community To Become Bang Kaew City, Bang Phli District, Samut  Prakan Province) : จัดทำโดย  นายณัฐวรรธน์    สีเหลือง

๒๐. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา การทำพรมทอลายเอนกประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
Managrment Community Enterprise  Developmen Group Were Women The  Carpets Woven, Versatile According To The  Philosophy Of Sufficiency Economy Khok-Mhor Chum Saeng District, Nakhon Sawan. : จัดทำโดย  นายฉัตรชัย    ศรีแย้ม

๒๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนววิถีพุทธ : กรณีศึกษา ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Human Resource Development In A Buddhist Way : Case Study Of Bothong District Administrative Office,Bothong District,Chonburi Province : จัดทำโดย  นางสาวเสวณีย์   ธาตุอินจันทร์

๒๒. มุมมองรัฐประหารเมียนมาปี2564 ผ่านสายตาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
Perspective Of The Myanmar Coup In 2021  Through The Eyes Of Foreign Workers In Thailand (Case Study Of Migrant Workers  Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) : จัดทำโดย  นายสุริยันต์    ซุยสียา

๒๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงานตรวจราชการยุคดิจิทัลของสำนักงานอัยการสูงสุด
The Development Personnel Potential In The Digital Inspections Of The Office Of The Attorney General : จัดทำโดย  นางสาวสุกัญญา   คนดี

๒๔.  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  ของงานเทศกิจในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
Enforcement Problem Act On The Maintenance Of The Cleanliness And Orderliness Of The Country, B.E. 2535. Section Of Law Enforcement In The Area Of Ban Phe Subdistrict Municipality Mueang Rayong District, Rayong Province : จัดทำโดย  นายธราพงษ์   วัดฟุ้งเฟื่อง

๒๕. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Affecting The Preparation Of Local Development Plans By Participation Of People In The Na Kluea Subdistrict Administrative Organization Area Phra Samut Chedi District Samut Prakan Province : จัดทำโดย  นางสาวมาลินี    อำพรเวช

๒๖. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting Of Citizen Participation In Local Administration : Case Study Of Bueng Kham Phroi Subdistrict Administration Organization, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province : จัดทำโดย  นายกรธวัช  ปทุมยา

๒๗.  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานครฯ
Factors Affecting People's Participation In Solid Waste Management In Bang Rak District, Bangkok : จัดทำโดย  นายณพวัฒน์   ภมรนาค

๒๘. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งความสุข กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Factors Affecting Being An Organization Of Happiness : Case Study Of Chiengraknoy Subdistrict Municipality, Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. : จัดทำโดย  นางสาวพิกุล   แสงจันทร์

 *******************************