Article Index

บทความ
   วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
รุ่นที่ 23

ลำดับ หัวข้อเรื่องบทความ ผู้จัดทำ
1.


บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
Roles Of Local Communities In Conservation Tourism Management Of Na Haeo District, Loei Province
นายปองภพ    บุญประคม
รหัส 6114880001


 2.
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
Cooperation Between Communities And Local Administrative Organizations In The Development Of Community Tourism Sites: A Case Study Of Ban Sakla Community, Na Kluea Sub-District, Phra Samut Chedi District, Samut Prakan Province
นางสาวสุพรรณา  ประกอบผล
รหัส 6114880002 3.


การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
Approaches Of Municipal Solid Waste Management In Suphanburi Municipality,Suphanburi
นางสาวอัจฉรา  อ้อภูมิ
รหัส 6114880003

 4.ประสิทธิผลในการดำเนินการตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างกรณีศึกษาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 กรุงเทพมหานคร
The Effectiveness Of The Implementation Of The Employee's Complaint A Case Study Of Labour Protection And Welfare Area 3 Bangkok Office
นางสาวสุภารัตน์ สัมฤทธิ์รินทร์
รหัส 6114880004


 5.ประสิทธิผลการจัดการ​การศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน​ อำเภอบ้านสร้าง​ จังหวัดปราจีนบุรี
Management​ Effectiveness​  Earlychildhood.​Education​  Under​ The Child​  Development​ Center​Bangtan​Subdistrict​Administration​Organization​ Bansang​District​Prachinbur

นายบุญเตือน​   อินคง
รหัส 6114880005


 6.ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Relationship Between Corporate Culture And Human Resource Development: A Case Study Of Plaeng Yao District Office Chachoengsao.

นายอภิวัฒน์   โพธิ์มณี
รหัส 6114880006


 7.ประสิทธิผลการจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กรณีศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
Effectiveness Of Social Welfare Services For Improving The Quality Of Life Of The Disabled Case Study Of Ban Hae Subdistrict Administration Organization Mueang Ang Thong District Ang Thong

นายณัฐกร   หงษ์โต
รหัส 6114880007

 

 8.

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Operational Primary Health Care Of Village Public Health Volunteers In Thamai Subdistrict, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province

จ่าเอกปริญญา  กาศจนานนท์
รหัส 6114880008
 9.

การศึกษาปัจจัยการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไททรงดำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
Study Of The Existence Of Factors And Lifestyle Changes Thai Song Dum Amphoe  Khao Yoi Phetchaburi Province. 

นางสาวนันทนัท   นันทกิจ
รหัส 6114880009
 10.

บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนของตลาดอิงน้ำสามโคก อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี
Roles Of Local Community In Community-Based Tourism Management Of Ing Nam Sam Khok Community Market , Sam Khok District , Pathum Thani Province.

นายธนพนธ์   ต้อยปาน
รหัส 6114880010
 11.


การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษา ตลาดบ้านใหม่แปดริ้วที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
Market Development For Sustainable Tourism :Talad Baanmai Padriew At Chachoengsao Province Case Study
นางสาวเบญจวรรณ สุขศรีเมธีชัย
รหัส 6114880011
 12.การบริหารรายได้ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารกรุงศรี-อยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่พระราม3
The Income Management  Of The  Philosophy Of Sufficiency Economy A Case Study : Staff Of Bank Of Ayudhya Plc. Head Office Rama Iii

 นางสาวมหาธยา   มะลิกุลชัย
รหัส 6114880012


 13.การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
The Sustainable Tourism Development : A Case Study Of OTOP Innovative Tourism Communities In Na Yai Am District, Chanthaburi Province.

นางสาวนันทิภัคค์  เรืองประดิษฐ์
รหัส 6114880013
 14.

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Guidelines For The Development Of Agricultural Tourism  In Trakat Subdistrict , Kantharalak District,  Srisaket Province

ร้อยโทอภิรักษ์   ส่งสุข
รหัส 6114880014

 15.


“การบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช”
Taxation Administration Of Karhaw Sub-District ,Nopphitam District,Nakhonsithammarat Province.

นายศิรเศรษฐ์   รัตนวงศ์
รหัส 6114880015

 16.ท้องถิ่นกับการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)
Local And Management Community Learning Centers : Case Study Knowledge Center Of Chacheongsao (KCC) Narmung Subdistrict Muang Chachoengsao District Chachoengsao Province

นางสาวสุวิชชา   ตรีเนตร
รหัส 6114880016 17.

“การพัฒนาบุคลากรในการลงสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี”
Personnel Development In Electronic Case Submission, Case Study: Prachinburi Provincial Attorney Office.

นางสาวชนันท์พร   คำเงิน
รหัส 6114880017
 18.


การจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในเขตพื้นที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
Employment Of Unskilled  Foreign Workers In The Bangkok Employment Office Area 10

นายมาโนช   โรยนรินทร์
รหัส 6114880018

 19. การพัฒนาศักยภาพในการจัดการความขัดแย้งของผู้นำชุมชน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
Development Of Potential For Conflict Management Of Community Leaders Phra Phutthabat District Saraburi
นายปริน   วงศ์กมุทธศัย
รหัส 6114880019
 20. การรับรู้ของพนักงานองค์การสวนสัตว์ต่อการตรวจสอบภายในขององค์การสวนสัตว์
Recognition Of Zoological Organization Employees On Internal Audit Of The Zoo Organization 
นายชัยโย   สังเมฆ
รหัส 6114880020