Article Index

บทความ
วิชา การค้นคว้าอิสระ (POL7096)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563      รุ่นที่ 24

1. การจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Educational  management  affecting  educational  quality  of  Child  Development  Centers  Under  Phla Sub -district  Municipality , Ban  Chang  District , Rayong Province :: จัดทำโดย  นางสาวสุธิรา     พัดชา

2. 
ความสำเร็จในการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
The Success in Financial Management of Angsila Municipality, Mueang District, Chon Buri Province : จัดทำโดย นางสาวมนสิการ พงษ์พันธ์

3. 
ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Management potential Flooding in the Khlongluang Town Municipality Pathumthani Province : จัดทำโดย  นายคมเพชร  แก้วทองคำ

4. 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านทางสาย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Developing the capacity of community - based tourism in Ban Thang Sai, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province :: จัดทำโดย นางสาวเนตรนภา  ลำดับพงศ์

5. 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 70 ไร่ พื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Community participation in fire prevention and mitigation, 70 Rai Community, Klongteui, Bangkok : จัดทำโดย นางสาวธันย์ชนก  ศรีเมือง

6. 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนผ่านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
The political participation in the community of The Local coffeehouse forum in Pak Nakhon sub-district municipality, Mueang district, Nakhon Srithammarat Province :: จัดทำโดย  นายเอกลักษณ์   ช่อผูก

7. 
การพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์การผลิตตำบลบางแตน:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
The Development of the Network of Sajja Group, Saving the Production of Bang Tan Subdistrict, Ban Sang District Prachinburi Province : จัดทำโดย  นายเมธาสิทธิ์  อุดมศิริพันธุ์

8.  ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร   The Grievance Center's Complaint Handling Efficiency Office of the Permanent Secretary, Bangkok  : จัดทำโดย นายสุรเชษฐ์  จันเติบ

9. 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Quality of Work life of Personnel at Bang Phra Subdistrict Adminitrative Organization Mueang Chachoengsao District Chachoengsao Province : จัดทำโดย นางสาวสิริมา  อุทรส

10.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
Problems and Obstacles of Revenue Collection in Chachoengsao Municipality  : จัดทำโดย นางสาวน้ำผึ้ง  บุญขาว

11. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล นางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Administrative Problems and Obstacles Of Nangthakian Sub-District Administrative Organization, Muang District, Samutsongkhram Province : จัดทำโดย นายพนา   พันพิจิตร์

12. กลยุทธ์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
The Participation of Waste Management Strategy for Community in Laemyai Sub-District Administrative Organization, Samutsongkhram Province : จัดทำโดย นางสาวเบญจมาศ  ศรีฤทธิเดช


13. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
Life Quality Development of Aging in Bangpleenoi Sub-district Municipality, Bangbo district, Samutprakarn Province : จัดทำโดย นางสาววรรณธนา  รัตนานุกูล

14.  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
Problems and Human Development Approach Of Bangplinoi Sub-District, Bangbo District, Samutprakan Province : จัดทำโดย นางสาวนันทนา จั่นแจ้ง

15. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Human Resource Development for Supporting Information Technology Systems: A case study of Ban song subdistrict municipality,
PhanomSarakham District, Chachoengsao  : จัดทำโดย นายนิกร  บุญล้น

16. การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
Community Development according to Sufficiency Economy Philosophy: A Case Study of Latthiparos Subdistrict Administrative Organization Takhli District, Nakhon Sawan Province  : จัดทำโดย นางสาวจันทร์วดี  เอี้ยงประโคน

17.  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลไทรน้อย: กรณีศึกษาตลาดน้ำไทรน้อย
Tourism Management Model of Sai Noi Municipality: A Case Study of Sai Noi Floating Market  : จัดทำโดย นางลำใย  เผือกล้อม

18.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Natural Resources and Environmental Management of Chaom Subdistrict Administrative Organization, Kaeng Khoi District, Saraburi Province  : จัดทำโดย นายนวินยศ  ประมูลจิตรสกุล

19.  องค์กรสตรี ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Women’s Organizations in Strengthening of Community in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province  :  จัดทำโดย นายเกียรติศักดิ์  นิลมณี

20. การจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร ของศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Traffic social organization Of Pattaya City Hall Banglamung District Chonburi Province : จัดทำโดย นายโกวิทย์  หงษ์คำมี

21. การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Organization Hawker in pattaya city Bang Lamung chon buri  : จัดทำโดย นายวันชัย  คุ้มตลอด

22.  การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
Integrated Solid Waste Management of Phetchaburi Provincial Administrative Organization  : จัดทำโดย นายณัฐณรงค์  สุนทรวิภาต

23. แนวทางการพัฒนาบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Human Resource Development Guidelines Of The Faculty of Nursing Chulalongkorn University  : จัดทำโดย นายพงศ์ธณัช   กิติธนะพัฒน์

24. การจัดการแรงงานนอกระบบภาคสมัครใจ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
Management of informal workers Voluntary sector Of the Social Security Office Nakhon Sawan Province  : จัดทำโดย นางสาวณัฐรดา  ศรีรัตนพัฒน์

25. การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Organized hawker stalls Of the Bang pla Subdistrict Administrative Organization, Bang phli District,Samut Prakan Province : จัดทำโดย นายสามารถ  กองยอด

26. แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Guideline for the Preparation of the Local Development Plan (2561 – 2565 B.E.) of LamSomphung Subdistrict Administrative Organization, Muak Lek District, Saraburi Province : จัดทำโดย นายชูศักดิ์   อาญาเมือง

27. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
Solid Waste Management of people in Bueng Yi Tho City Municipality, Pathum Thani Province : จัดทำโดย นายจตุพร  สุรัตนเมธากุล

28. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลปากน้ำของ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Development of Pak Nam Seaside Tourist Sites of Lang Suan District, Chumphon Province : จัดทำโดย นางสาวแสงแข  จันทวี

29. การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
Conservation of watershed forests Of Phato District, Chumphon District, Chumphon Province : จัดทำโดย นางสาวกมลทิพย์   มีหาดยาย

30. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
Ecotourism Management of Phato District, Chumphon Province  : จัดทำโดย นางสาวศศิวิมล  รอดศิริ


31. ประสิทธิผลในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านปากน้ำเวฬุ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Effectiveness in Sustainable Ecotourism Management : A case study of Bann Pakmamwelu,Bang Chan subdistrict, Khlung district,Chanthaburi. Province : จัดทำโดย นางสาวสปัน  ธเนศผาติสุข

32. ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะต่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู
Effectiveness of zero waste project on villages participating in Nakae Health Promoting Hospital Nongbualamphu Province : จัดทำโดย นางสาวเนตรนรินทร์ ศรีอาษา

33. การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง; กรณีศึกษาสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.
Developing parks and increasing green spaces in urban areas. Case Study of Bang Khen District Office Bangkok. : จัดทำโดย นายฟูสิน  รุ่งโรจน์รัศมีกุล

34. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Life Style Practicing In Accordance With Philosophy Of Sufficiency Economy Of Officers, Buengkhohai Sub-District Administration Organization
Lumlukka District Pathumthani Province : จัดทำโดย นายสุวัต  ช่างสากล

35. ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
The Effectiveness of Solid Waste Management Case study of Ladlumkaew Subdistrict Administrative Organization,Ladlumkaew District,Pathumthani Province : จัดทำโดย  นายธีรพันธ์  พงษ์น้อย

36.  รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Models of Social Welfares for the Elderly a Case Study of Bangkhanteak sub district, Mueang Samutsongkhram district, Samutsongkhram Province : จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา  จงสงวน

37. การศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกร ในชุมชน ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
Learning about agriculturist's way of life in the community by sufficient economy theory in a case study: Nanuan Subdistrict Administrative Organization, Sanom district, Surin : จัดทำโดย นางสาวสุพรรษา  เลไทสงค์

38. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ตำบล เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
Factors for the Success of Community Enterprises Case Study of Farmers in Khao Thalu Gardening, Khao Thalu Subdistrict, Sawi District, Chumphon Province : จัดทำโดย นางสาวจินดารัตน์   ชูคง

39. การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Public of the Community Participation Towards Solid Waste Management Case study of Latsawai Municipality, Lamlukka District, Pathumthani Province : จัดทำโดย นางสาวภัศรา  พ่วงประเสริฐ

40.  การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Participation of Community Leaders on Drug Problem Case study of Panthong District Chonburi Province : นายกิตติคุณ   เชื้อแถว

41.  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Guidelines for Enhancing Efficiency of Local Development Plan of Bansong Subdistrict Municipality, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province. : จัดทำโดย นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ

42. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Administration in Accordance with Good Governance of Local Administrative Organization : A case study of Amphaeng Subdistrict Administrative Organization Ban Phaeo District, Samut Sakhon : จัดทำโดย นางสาวเมธาพร  บุตรกุล

43.  การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประชาชนกับการให้การบริการด้านต่างๆตามโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ID card Database Linkage for the provision of services in accordance with the government policy A case study of local registration office, Wattana district , Bangkok Metropolitan Administrator : จัดทำโดย  นางสาวพิชญา   ธรรมสุโข

44.  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา เครือข่ายชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
Community Participation in the Environment Development : A Case Study of Kamalun Islam Mosque Community Network, Klong Sam Wa District, Bangkok : จัดทำโดย นายธนากร   เจริญช่าง

45. แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน"หมู่บ้านคชานุรักษ์"กรณีศึกษา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Guidelines for The Project Development of Khon Ruk Chang Village According to the Philosophy of Sufficiency Economy to Support Project "Khachanuruk" Village : A Case Study of Thatakiab District, Chachoengsao Province : จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา  สุทธโสม

46. บทบาทของวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามหลักแนวคิด “บวร” กรณีศึกษาชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี
(Buddhist Temple Roles in Community Strength Based on Ba Worn Concept: Case Study on Moral Community in Pathum Thani : จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  ภู่ระย้า

47. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
The Community Committees’ Participation in Preventing and Solving Drug Problems In the Bang Sue District, Bangkok Metropolis : จัดทำโดย นายวุฒิชัย  อุตะปะละ

48. การดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
An Implementation Based On Good Governance In Local Administrative Organization, Don Ya Nang Subdistrict Municipality Phon Charoen District Bueng Kan Province : จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา สุคนธ์สวรรค์

49. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนาท้องถิ่น
Roles and duties of members of the Ban Yai Sub-District Council Administrative organization With local development : จัดทำโดย  ว่าที่ร้อยตรีถิรพุทธิ์  ประเสริฐไทย

50. รูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตำบลที่มีความสุขอย่างยั่งยืนของตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Building of Community Strength According to the Concept of Community Economic Self-Reliance : A Case Study of professional farmer growing lemongrass in Kon Kaew sub district, Khlong Khuean district, Chachoengsao. : จัดทำโดย นายธีระพงษ์  เกิดจันทร์สว่าง

51. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Health Security Fund Management, Pak Nam Chumphon Municipality, Muang District, Chumphon : จัดทำโดย นางสุพิชญา  พรามนาเวช

52. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
The Development Quality Of Life Of Persons With Physical Disabilities : A Case Study Of Banmaisamakkee Subdistrict Administrative Organizations, Chaibadan District, Lopburi Province : จัดทำโดย นายภาคภูมิ   คำเขียว

53. การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล กรณีศึกษา บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Case Study of Thale Sap Khun Thale Community Development, Mueang District, Surat Thani Province : จัดทำโดย สิบเอกอมรเทพ  ราชมณี

*******************************************