Article Index

31. ประสิทธิผลในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านปากน้ำเวฬุ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Effectiveness in Sustainable Ecotourism Management : A case study of Bann Pakmamwelu,Bang Chan subdistrict, Khlung district,Chanthaburi. Province : จัดทำโดย นางสาวสปัน  ธเนศผาติสุข

32. ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะต่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู
Effectiveness of zero waste project on villages participating in Nakae Health Promoting Hospital Nongbualamphu Province : จัดทำโดย นางสาวเนตรนรินทร์ ศรีอาษา

33. การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง; กรณีศึกษาสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.
Developing parks and increasing green spaces in urban areas. Case Study of Bang Khen District Office Bangkok. : จัดทำโดย นายฟูสิน  รุ่งโรจน์รัศมีกุล

34. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Life Style Practicing In Accordance With Philosophy Of Sufficiency Economy Of Officers, Buengkhohai Sub-District Administration Organization
Lumlukka District Pathumthani Province : จัดทำโดย นายสุวัต  ช่างสากล

35. ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
The Effectiveness of Solid Waste Management Case study of Ladlumkaew Subdistrict Administrative Organization,Ladlumkaew District,Pathumthani Province : จัดทำโดย  นายธีรพันธ์  พงษ์น้อย

36.  รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Models of Social Welfares for the Elderly a Case Study of Bangkhanteak sub district, Mueang Samutsongkhram district, Samutsongkhram Province : จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา  จงสงวน

37. การศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกร ในชุมชน ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
Learning about agriculturist's way of life in the community by sufficient economy theory in a case study: Nanuan Subdistrict Administrative Organization, Sanom district, Surin : จัดทำโดย นางสาวสุพรรษา  เลไทสงค์

38. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ตำบล เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
Factors for the Success of Community Enterprises Case Study of Farmers in Khao Thalu Gardening, Khao Thalu Subdistrict, Sawi District, Chumphon Province : จัดทำโดย นางสาวจินดารัตน์   ชูคง

39. การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Public of the Community Participation Towards Solid Waste Management Case study of Latsawai Municipality, Lamlukka District, Pathumthani Province : จัดทำโดย นางสาวภัศรา  พ่วงประเสริฐ

40.  การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Participation of Community Leaders on Drug Problem Case study of Panthong District Chonburi Province : นายกิตติคุณ   เชื้อแถว

41.  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Guidelines for Enhancing Efficiency of Local Development Plan of Bansong Subdistrict Municipality, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province. : จัดทำโดย นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ

42. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Administration in Accordance with Good Governance of Local Administrative Organization : A case study of Amphaeng Subdistrict Administrative Organization Ban Phaeo District, Samut Sakhon : จัดทำโดย นางสาวเมธาพร  บุตรกุล

43.  การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประชาชนกับการให้การบริการด้านต่างๆตามโยบายของรัฐ กรณีศึกษาสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ID card Database Linkage for the provision of services in accordance with the government policy A case study of local registration office, Wattana district , Bangkok Metropolitan Administrator : จัดทำโดย  นางสาวพิชญา   ธรรมสุโข

44.  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา เครือข่ายชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
Community Participation in the Environment Development : A Case Study of Kamalun Islam Mosque Community Network, Klong Sam Wa District, Bangkok : จัดทำโดย นายธนากร   เจริญช่าง

45. แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงาน"หมู่บ้านคชานุรักษ์"กรณีศึกษา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Guidelines for The Project Development of Khon Ruk Chang Village According to the Philosophy of Sufficiency Economy to Support Project "Khachanuruk" Village : A Case Study of Thatakiab District, Chachoengsao Province : จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา  สุทธโสม

46. บทบาทของวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามหลักแนวคิด “บวร” กรณีศึกษาชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี
(Buddhist Temple Roles in Community Strength Based on Ba Worn Concept: Case Study on Moral Community in Pathum Thani : จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  ภู่ระย้า

47. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
The Community Committees’ Participation in Preventing and Solving Drug Problems In the Bang Sue District, Bangkok Metropolis : จัดทำโดย นายวุฒิชัย  อุตะปะละ

48. การดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
An Implementation Based On Good Governance In Local Administrative Organization, Don Ya Nang Subdistrict Municipality Phon Charoen District Bueng Kan Province : จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา สุคนธ์สวรรค์

49. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ในการพัฒนาท้องถิ่น
Roles and duties of members of the Ban Yai Sub-District Council Administrative organization With local development : จัดทำโดย  ว่าที่ร้อยตรีถิรพุทธิ์  ประเสริฐไทย

50. รูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตำบลที่มีความสุขอย่างยั่งยืนของตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกตะไคร้ในตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Building of Community Strength According to the Concept of Community Economic Self-Reliance : A Case Study of professional farmer growing lemongrass in Kon Kaew sub district, Khlong Khuean district, Chachoengsao. : จัดทำโดย นายธีระพงษ์  เกิดจันทร์สว่าง

51. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Health Security Fund Management, Pak Nam Chumphon Municipality, Muang District, Chumphon : จัดทำโดย นางสุพิชญา  พรามนาเวช

52. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
The Development Quality Of Life Of Persons With Physical Disabilities : A Case Study Of Banmaisamakkee Subdistrict Administrative Organizations, Chaibadan District, Lopburi Province : จัดทำโดย นายภาคภูมิ   คำเขียว

53. การพัฒนาชุมชนบึงขุนทะเล กรณีศึกษา บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Case Study of Thale Sap Khun Thale Community Development, Mueang District, Surat Thani Province : จัดทำโดย สิบเอกอมรเทพ  ราชมณี

*******************************************