Article Index

33. แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะชายฝั่งทะเล ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินฯ
34. พฤติกรรมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในอำเภอบ้านลาดฯ
35. การจัดการขยะชายฝั่ง หาดหัวหิน ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฯ
36.  ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทำบาตรของชุมชนบ้านบาตรฯ
37.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตลาดโบราณบางพลีใหญ่ฯ
38. 

การพัฒนาการฝึกวิชาชีพผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลางฯ

39. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของชุมชนแสนตอแขวงท่าข้ามฯ 

40. 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

41. การจัดการการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในชุมชนบ้านเสาเภาฯ
42. การป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรฯ
43. การพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชฯ
44. การอนุรักษ์ป่าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ฯ
45. รวมบทความการศึกษาอิสระรุ่น10
46. รวมบทความการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงการเมืองฯ