เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร 1 ชุด และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาปริญญาบัตร 2 ฉบับ
  3. สำเนาแสดงการศึกษา (Transcript record) 2 ฉบับ
  4. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองการศึกษา
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
  7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
  8. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ การสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา