วิชาเรียนในหลักสูตรกลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา

POL6001  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

POL6002  ญาณวิทยา

POL6094  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์

POL6510  การวิจัยและพัฒนาชุมชน

POL6503  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

POL6511  การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

POL6301  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

POL6306  การบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ

POL6307  การบริหารและการวางแผนเศรษฐกิจชุมชน

POL6308  สัมมนาการบริหารเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น

POL7096  การค้นคว้าอิสระ

POL7301  หลักจริยธรรมและนโยบายสาธารณะ

POL7316  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

POL7320  สัมมนาการบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ