คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ระดับปริญญาตรี

รหัสอ้างอิง สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา วันที่รับรอง เงินเดือนแรกบรรจุ หนังสือที่ ก.ค.ศ.รับรอง
33035 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
14 พฤศจิกายน 2562 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ ศธ 0206.6/6 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
33034 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
14 พฤศจิกายน 2562 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ ศธ 0206.6/6 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563