ชื่อหลักสูตร :

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Master of Political Science Program in Interdisciplinary Study for Local Develop ment

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย:


รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ร.ม (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ภาษาอังกฤษ:

Master of Political Science (Interdisciplinary Study for Local Development))

M.Pol.Sc (Interdisciplinary Study for Local Development))

ปรัชญา

เพื่อผลิตนักยุทธศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยการบูรณาการความรู้พื้นฐานใน
ระดับสากลด้านรัฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะกับความรู้ลึกในโครงสร้างเชิงวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตและจริยธรรมของชุมชนไปสู่ความเข็มแข็งพึงตนเองได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น เชิงบูรณาการ

2. เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น ทั้งในด้านคุณภาพและความรับผิด
ชอบต่อสังคมโดยรวม

3. เพื่อสร้างบุคลากรให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและพัฒนาความรู้ด้วยปัญญา ให้เรียนรู้ในชีวิตจริง
ได้ความรู้จริงที่นำไปปฏิบัติได้

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เป็น นักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง
ศึกษา ธิการรับรองแล้วและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสำหรับผู้ศึกษาแผน ก
จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีเด่น
ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่ศึกษาและมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ