ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน  สุนธรพันธุ์

ประธานกรรมการ

 
   
รองศษสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
รองประธานกรรมการ
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัด  ลวางกูร
กรรมการ

 
   
นายอภิลักษณ์  เลิศทรงวุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
 
นางสาวอติกานต์  สุโข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ