สำนัก ก.พ. รับรองหลักสูตร
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง