หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Master of political Science Program Interdisciplinary Study for Local Development

ปรัชญา: เพื่อผลิตนักยุทธศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยการบูรณาการความรู้พื้นฐานในระดับ
สากลด้านรัฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ กับความรู้สึกในโครงสร้างเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิถีชีวิตและจริยธรรมของชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น ทั้งในด้านคุณภาพและความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม
3. เพื่อสร้างบุคลากรให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและพัฒนาความรู้ด้วยปัญญา ให้เรียนรู้ในชีวิตจริง
ได้ความรู้จริงที่นำไปปฏิบัติได้
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนให้เป็นนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น